Bądź na bieżąco:
Fanpage Facebook KochanaMama.pl
Strona Google+ KochanaMama.pl
Kanał KochanaMama.pl na Youtube
Kanały RSS KochanaMama.pl
Newsletter KochanaMama.pl
Strona główna Przed ciążą Ciąża Niemowlę Małe dziecko Rodzina Konkursy Wydarzenia

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO KOCHANAMAMA.PL / ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

I OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1. PMP Media Paulina Przygrodzka udostępnia serwis KochanaMama.pl bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z serwisu KochanaMama.pl, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.
2. Właścicielem serwisu KochanaMama.pl jest PMP Media Paulina Przygrodzka z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stalowej 58/4 ("Właściciel").
3. Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej biuro@kochanamama.pl
4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia serwisu KochanaMama.pl, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce serwisu KochanaMama.pl.

II RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU

Serwis KochanaMama.pl może udostępniać następujące interaktywne możliwości:
- komentowanie artykułów opublikowanych w serwisie KochanaMama.pl,
- polecanie artykułów innym osobom,
- newsletter,
- konkursy
- inne.

III WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu korzystania z serwisu KochanaMama.pl, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie przez użytkownika z niektórych usług udostępnianych przez serwis KochanaMama.pl wymaga spełniania przez użytkownika następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel, czyli m.in. dostęp do poczty elektronicznej.
3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu KochanaMama.pl należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z serwisu KochanaMama.pl, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.
4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik (cookies), jest prowadzenie statystyki odwiedzin serwisu KochanaMama.pl.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis KochanaMama.pl może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
2. Korzystając z serwisu KochanaMama.pl użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje użytkownika do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
4. Korzystanie z serwisu KochanaMama.pl podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
5. Użytkownikom serwisu KochanaMama.pl, zabrania się przesyłania za pomocą serwisu KochanaMama.pl materiałów:
- zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
- zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
- zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
- naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
- zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
- zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
- zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji serwisu KochanaMama.pl;
6. Czas korzystania z serwisu KochanaMama.pl nie jest z góry ograniczony, jak również użytkownik nie jest zobowiązy do korzystania z serwisu KochanaMama.pl przez określony, minimalny okres.
7. Korzystanie z serwisu KochanaMama.pl jest nieodpłatne.
8. Dodatkowym kosztem, jaki ponosi użytkownik w związku z korzystaniem z serwisu KochanaMama.pl, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono serwis KochanaMama.pl, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której użytkownik korzysta.
9. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
10. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
11. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi możliwości dostępu do serwisu KochanaMama.pl, jeżeli uzna iż działania użytkownika są szkodliwe dla serwisu KochanaMama.pl bądź innych użytkowników lub jeżeli użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

V ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

1. Informacje zawarte w serwisie KochanaMama.pl a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
2. Pozostałe wypowiedzi umieszczone w serwisie KochanaMama.pl, a także zamieszczone przez użytkowników zdjęcia wyrażają punkt widzenia użytkowników, którzy je zamieszczają.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do serwisu KochanaMama.pl. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania serwisu KochanaMama.pl z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika o tym fakcie.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
- generalnie nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
- posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
- nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
7. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w serwisie KochanaMama.pl przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w serwisie KochanaMama.pl.
8. Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie KochanaMama.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla serwisu KochanaMama.pl bądź innych użytkowników.
9. Użytkownicy serwisu KochanaMama.pl publikują swoje komentarze, opinie, wypowiedzi na blogu oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie KochanaMama.pl. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z serwisu KochanaMama.pl, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

VI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Serwis KochanaMama.pl jest udostępniony użytkownikom bezpłatnie. Wszelkie prawa do serwisu KochanaMama.pl są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z serwisu KochanaMama.pl przez użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w serwisie KochanaMama.pl.
2. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w serwisie KochanaMama.pl, Właściciel udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:
- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzania do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w serwisie KochanaMama.pl,
- publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w serwisie KochanaMama.pl użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
4. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części serwisu KochanaMama.pl, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z serwisu KochanaMama.pl, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
5. Użytkownik, udostępniający w serwisie KochanaMama.pl jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
6. Użytkownik, udostępniający w serwisie KochanaMama.pl jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela tym użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
- trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie własnego użytku osobistego.

VII OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe użytkowników serwisu KochanaMama.pl.
2. Serwis KochanaMama.pl został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane są wymagane do publikacji na przykład w takich partiach serwisu jak konkursy, w celu podania listy zwycięzców.
3. Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu KochanaMama.pl takich danych wymagających.
4. Wszystkie zebrane przez Właściciela dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach serwisu KochanaMama.pl w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.
6. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników Właściciela, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
7. Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
- gdy użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
- na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
8. Właściciel zastrzega sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego użytkowników współpracujących z Właścicielem firmom i agencjom badawczym. Właściciel zapewnia, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie KochanaMama.pl jest PMP Media Paulina Przygrodzka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stalowej 58/4. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, Właściciel udostępnia kontakt mailowy: redakcja@kochanamama.pl
10. Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb użytkownika i ułatwia użytkownikom nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu użytkowników w serwisie.
11. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników serwisu KochanaMama.pl i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z danym serwisem. Właścicie zapewnia użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.
12. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisu KochanaMama.pl. Dzięki plikom cookie Właściciel może określić, które miejsca serwisu KochanaMama.pl są dla użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
13. W serwisie KochanaMama.pl prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu KochanaMama.pl. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
14. Jeżeli do korzystania z serwisu KochanaMama.pl niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik serwisu KochanaMama.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu KochanaMama.pl w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis KochanaMama.pl usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie KochanaMama.pl jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z serwisu KochanaMama.pl.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy serwisu KochanaMama.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z serwisu KochanaMama.pl mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z serwisu KochanaMama.pl, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Oceń zawartość strony:
Ocena: 0/5. Oceniono 0 razy.
Życzenie

Wyszukiwarka

Copyright 2015 © KochanaMama.pl
Publikacje zamieszczone na stronach KochanaMama.pl są chronione prawami autorskimi. Dalsze rozpowszechnianie tekstów i zdjęć opublikowanych na KochanaMama.pl w całości lub części wymaga uprzedniej zgody wydawcy.
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Regulamin. Ukryj komunikat